ビルマ語

ခဲအိုးဂိဂ်ဳခုအထက္တန္းေက်ာင္း၏သံဓိဌာန္

「ခဲအိုးဂိဂ်ဳခု၏ရည္ရြယ္ခ်က္ 」Mr.Fukusawa Yukichi

ကၽြဳပ္တို ့ခဲအိုးဂိဂ်ဳခုေက်ာင္း သည္ပံုမွန္ေက်ာင္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ေက်ာင္းအၿဖစ္ ေရာက္ရွိေနသည္ ့ေနရာတြင္ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေနမည့္ေက်ာင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြဳပ္တို ့ခဲအိုးဂိဂ်ဳခုေက်ာင္း သည္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းၿဖစ္ၿပီး ကၽြဳပ္တို ့ေက်ာင္းရွိဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူ မ်ား ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအတြက္အရည္အခ်င္းၿပည့္၀ေသာ အသိပညာရွင္ ၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား အၿဖစ္ေမြးထုတ္ေပး ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား၍ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။တနည္းအားၿဖင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေအးေဆးေသာေနထိုင္မႈ ့၊ လံုးလ၀ီရိယစိုက္ထုတ္ၾကိဳး စားမႈ ့တို ့အၿပင္ တိုင္းၿပည္၏အနာဂတ္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အဓိပၸာယ္ကိုသိရွိနားလည္ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖင့္ တိုင္းၿပည္၏အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၿဖစ္ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 1858 ခုႏွစ္ 10 လပိုင္းတြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ 「Gakumon No Susume」「Bunmeiron No Gairyaku」 စသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားၿပဳစုသူ ၊ အေတြးအေခၚပညာရွင္ ၊ ေက်ာင္းဆရာ ၊ ဂ်ာနယ္လစ္ အၿဖစ္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းၿပေပးခဲ့သူ Mr.Fukusawa Yukichi (1835-1901) မွ Edo (ယခုလက္ရွိ Tokyo) ၿမိဳ ့တြင္ Rangaku Juku ဟုေခၚေသာ ေအာ္လန္ဒါေက်ာင္း (ေနာင္အခါတြင္ အဂၤလိပ္ေက်ာင္းအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲ) ကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းသည္ ယခုအခါတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ပုဂၢလိကတကၠသိုလ္ထဲတြင္ ေရွးအက်ဆံုးၿဖစ္ေသာ ခဲအိုးဂိဂ်ဳခုတကၠသိုလ္ကိုအေၿခၿပဳ၍ ဖြဲ ့စည္းထားေသာ ေက်ာင္းအဖြဲ ့အစည္းခဲအိုးဂိဂ်ဳခု ၏အစပင္ၿဖစ္သည္။အထက္တြင္ေဖာ္ၿပခဲ့ေသာ「ခဲအိုးဂိဂ်ဳခု ၏ရည္ရြယ္ခ်က္္」သည္ေက်ာင္းတည္ေထာင္သူ Mr.Fukusawa Yukichi က 1896 ခုႏွစ္ 11 လပိုင္းတြင္ၿပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဟာေၿပာပြဲတြင္ ေဟာေၿပာခဲ့ေသာ စာေၾကာင္း၏တစိတ္တေဒသကို ထုတ္ယူအသံုးၿပဳထားၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ခဲအိုးဂိဂ်ဳခု၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ရွင္းလင္းၿပတ္သားစြာ ေဖာ္ၿပထားေသာအေၾကာင္းအရာအၿဖစ္ လူသိမ်ားလွပါသည္။

အဆိုပါခဲအိုးဂိဂ်ဳခု၏သမိုင္းေက်ာင္းကိုုလက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္၍ခဲအုိးဂိဂ်ဳခု ရွိခိအထက္တန္းေက်ာင္းကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံစိုက္တမခရုိင္ ရွိခိၿမိဳ ့တြင္ တည္ေထာင္ထားပါသည္။ ၄င္းမတိုင္မီခဲအိုးဂိဂ်ဳခု စိုက္ပ်ိဳးေရးအထက္ တန္းေက်ာင္းအၿဖစ္ 1947 ခုႏွစ္ 9 လပိုင္းတြင္ခဲအိုးဂိဂ်ဳခု၏ေက်ာင္းဆရာ (အဆိုပါေက်ာင္းမွဘြဲ ့ရ ေက်ာင္းသား) ၿဖစ္သည့္ Mr. Matsunaga Yasuzaemon (1875-1971) မွတိုးဟိုစမ္းခိေရာ ပရဟိတေလ့က်င့္ ေရးစခန္း၏ ေၿမေနရာႏွင့္ အေဆာက္အဦးကိုခဲအိုးဂိဂ်ဳခုသို ့လႉဒါန္းသၿဖင့္၊ အဆိုပါရွိခိၿမိဳ ့သို ့ေၿပာင္းေရႊ ့လာ ေသာခဲအိုးဂိဂ်ဳခုတိရစာၦန္ေဆးကုသေရးအထူးၿပဳေကာလိပ္ကိုအေၿခၿပဳ၍ေနာက္ႏွစ္1948ခုႏွစ္5လပိုင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေနာက္တြင္ခဲအိုးဂိဂ်ဳခု စိုက္ပ်ိဳးေရးအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ 1957 ခုႏွစ္4 လပိုင္း တြင္ပံုမွန္အထက္တန္းေက်ာင္းအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲ၍တခ်ိန္ထဲမွာပင္ခဲအိုးဂိဂ်ဳခုရွင္းခိအထက္တန္းေက်ာင္းအၿဖစ္ အမည္ေၿပာင္းလြဲခဲ့ပါသည္။ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး၏ ေထာက္ခံေပးမႈ ့ၿဖင့္ အဆိုပါေက်ာင္းမွေအာင္ၿမင္ေသာ ေက်ာင္းသားအားလံုး မွာခဲအိုးဂိဂ်ဳခု တကၠသိုလ္သို ့ဆက္လက္တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ေသာ ေန ့ လည္ပိုင္းအမ်ိဳးသားေက်ာင္းအၿဖစ္ ယခုအခ်ိန္အထိ တည္ရွိလွ်က္ရွိပါသည္။(တစ္ႏွစ္လွ်င္ေက်ာင္းသားဦးေရ 250ဦး)

ထို ့အၿပင္ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြဳပ္တို ့ေက်ာင္းသည္ 107,345㎡ က်ယ္၀န္းေသာ ေက်ာင္းပရ၀ဏ္ ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းကိရိယာ အစံုအလင္ရွိေသာ စာသင္ခန္းမ်ား ၊ မုစရွိေနာ ့ေဒသ၏ အလွကိုေဖာ္ၾကဴး ေသာသစ္ေတာ သစ္ပင္မ်ား ႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အလွမ်ားၿဖင့္ ၀န္းရံေနေသာေနရာတြင္တည္ရွိ၍ ေက်ာင္းသားတဦးခ်င္း တေယာက္ခ်င္းစီ ၏ လိုအပ္ခ်က္ ၊ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မႈ ့တို ့ကို သိရွိၿဖည့္ဆည္း၍ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ဆိုေသာေဘာင္အတြင္းမွသင္ၾကားမႈ ့တခုတည္းသာမက တကၠသိုလ္တြင္ လက္ေတြ ့သင္ၾကားရေသာ ဘာသာရပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ေတြးေခၚမႈ ့ပိုင္းဆိုင္ရာ စသည္တို ့ကိုလည္း သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။သို ့ၿဖစ္ပါ၍ ကၽြဳပ္တို ့ေက်ာင္းမွ ေအာင္ၿမင္သြားေသာေက်ာင္းသားမ်ားမွာ လက္ရွိလူ ့ ေဘာင္အဖြဲ ့အစည္းရွိ က႑အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ေကာင္းသတင္း ေက်ာ္ေစာလွ်က္ရွိပါသည္။ သို ့ေသာ္လည္း ကၽြဳပ္တို ့ခဲအိုးဂိဂ်ဳခုရွင္းခိအထက္တန္းေက်ာင္း မွဆရာ ၊ဆရာမမ်ားသည္ ယခုလက္ရွိအေၿခအေနတြင္ ေက်နပ္မေနဘဲ ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သင္ၾကားေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းေရးဆြဲလွ်က္ ေကာင္းမြန္တိုးတက္ ေသာပညာသင္ၾကားမႈ ့ေပးႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းအၿဖစ္ တည္ရွိရန္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။

ကၽြဳပ္တို ့ေက်ာင္း၏သင္ၾကားေရးရည္ရြယ္ခ်က္

ကၽြဳပ္တို ့ေက်ာင္း၏သင္ၾကားေရးရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Mr.Fukusawa Yukichi ၏ေက်ာင္းတည္ေထာင္႐ၿခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေၿခခံေသာ ခဲအိုးဂိဂ်ဳခုတကၠသိုလ္တြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားရန္အတြက္ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း အထက္တန္းပညာကို သင္ၾကားေပးေသာေက်ာင္းအၿဖစ္ တည္ရွိၿပီး ကၽြဳပ္တို ့ေက်ာင္း၏ ဆရာ ဆရာမမ်ားမွာ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ သင္ၾကားေရးရည္ရြယ္ခ်က္ (4) ခ်က္အတိုင္း သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

1 ကၽြဳပ္တို ့ေက်ာင္း၏ေက်ာင္းသားအၿဖစ္ဂုဏ္ယူၿခင္း
ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အရည္အခ်င္းၿပည့္၀ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿခင္း
2 အေၿခခံက်ေသာသင္ၾကားမႈ ့မ်ား
အနာဂတ္လူ ့ေဘာင္အဖြဲ ့အစည္းတြင္ ေအာင္ၿမင္ေသာစြမ္းေဆာင္ရွင္ၿဖစ္ေစရန္ႏွင္ ့ တကၠသိုလ္တြင္ဆက္ လက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း အေၿခခံအထက္တန္း ပညာရပ္မ်ားကို အေၿခခံမွ စတင္၍ သင္ၾကားၿပီး ဘာသာရပ္ေလ့လာမႈ ့၏အေရးၾကီးပံု အသံုး၀င္ပံုကို အေသးစိတ္ပို ့ခ်၍ ကိုယ္ပိုင္ေလ့ လာၿခင္းကို အေရးေပးေသာ သင္ၾကားမႈ ့စတိုလ္ၿဖင့္သင္ၾကားပါသည္။ အထူးသၿဖင့္ တကၠသိုလ္တြင္သင္ ၾကားရေသာ ဘာသာရပ္အေၾကာင္းအရာသင္ၾကားမႈ ့အတိုင္းပို ့ခ်၍ အရည္အခ်င္းၿပည့္၀ေသာသင္ၾကားမႈ ့ ကို ၿပဳလုပ္ၿခင္း။
3 ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚယူဆမႈ ့ႏွင့္စြမ္းရည္တိုးတက္ဖြံ ့ၿဖိဳးေစေသာသင္ၾကားမႈ ့
ယခုလက္ရွိေက်ာင္းသားအေရအတြက္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သင္ၾကားမႈ ့ကိုၿပဳလုပ္ၿပီးဆရာႏွင့္ေက်ာင္းသား အၾကားဆက္ဆံမႈ ့ကိုအေလးေပး၍ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေခၚယူဆမႈ ့ႏွင့္ေက်ာင္းသားတဦးခ်င္းစီ၏ စြမ္းရည္ဖြံ ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေသာသင္ၾကားမႈ ့ကိုၿပဳလုပ္ၿခင္း။
4 က်န္းမာေရးကိုအေလးေပးေဆာင္ရြ႔က္မႈ
က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ ့ကိုၿပဳလုပ္ၿခင္းသာမက ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အားကစားကိုၿပဳလုပ္ေစ ခုိင္းၿခင္းၿဖင့္ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ေရးကိုေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

ထို ့အၿပင္ကၽြဳပ္တို ့ေက်ာင္းသည္ နာရီတာေလဆိပ္မွ မိနစ္ 90 ခန္ ့၊ ဟာေနတာေလဆိပ္မွ မိနစ္ 70 ခန္ ့၊ တိုက်ိဳမွ မိနစ္ 50 ခန္ ့၊ အိခဲဗုခုရုိမွ မိနစ္ 30 ခန္ ့(ရထားၿဖင့္) ေနရာတြင္တည္ရွိၿပီး ၊ သြားလာေရးလြယ္ကူသည့္ ေနရာတြင္တည္ရွိသည့္အၿပင္ သင္ၾကားမႈ ့ေကာင္းမြန္ၿခင္းတို ့ေၾကာင့္ တိုက်ိဳၿမိဳ ့တြင္း ၊ စိုက္တမခရုိင္တြင္း သာမက ခနဂါ၀ ခရုိင္ ၊ ခ်ိဘ ခရုိင္စသည္ ့အၿခားေသာၿမိဳ ့ၾကီးမ်ားမွေက်ာင္းသားမ်ားလည္း လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားလွ်က္ရွိပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ သင္ၾကားေရးတြင္သာမက ေက်ာင္းသားအားကစား လႈပ္ရွားမႈ ့့တို ့တြင္လည္း စိတ္၀င္စားစြာပါ၀င္၍ ေက်ာင္းသားေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ မ်ားကိုလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ဦးစီး၍ က်င္းပၾကပါသည္။ Mr.Fukusawa Yukichi ကေဟာေၿပာခဲ့ေသာ 「ကိုယ္ပိုင္စဥ္းစား ေတြးေခၚၿခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုအားကိုးၿခင္း」စိတ္ဓါတ္ကေက်ာင္းသားမ်ားတြင္အၿမစ္တြယ္လွ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားမွ ကၽြဳပ္တို ့ေက်ာင္း၏ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါ သည္။

ရွိခိအထက္တန္းေက်ာင္း၏ဂုဏ္ယူဖြယ္ (၁၀)ခ်က္

  • လပ္ၿခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာပညာသင္ၾကားမႈ ့
  • ေက်ာင္းသားဦးေရအနည္းငယ္ၿဖင့္တပိုင္တႏိုင္သင္ၾကားၿခင္း
  • ခဲအိုးဂိဂ်ဳခု၏လက္ဆင့္ကမ္းအေမြ
  • ခဲအိုးဂိဂ်ဳခုတကၠသိုလ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ထားၿခင္း
  • ေၿမာက္ၿမားလွစြာေသာ အားကစားလႈပ္ရွားမႈ ့ကလပ္မ်ားရွိၿခင္း
  • အမ်ိဳးသားေက်ာင္းၿဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ တည္ရွိေသာခိုင္မာသည့္ သူငယ္ခ်င္းသံေယာဇဥ္
  • ကၽြဳပ္တို ့ေက်ာင္းမွ ေအာင္ၿမင္သြားေသာစီနီယာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္
  • တက္ၾကြေသာေက်ာင္းသားအဖြဲ ့အစည္း
  • က်ယ္၀န္းေသာေက်ာင္းပရ၀ဏ္ႏွင့္သဘာ၀အလွ
  • စိတ္ခ်မ္းေၿမ ့စရာေကာင္းေသာပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သြားလာေရးလြယ္ကူမႈ ့

ေက်ာင္းရာဇ၀င္

1858 ခုႏွစ္ Mr.Fukusawa Yukichi ၊ Rangaku Juku ( ေနာင္တြင္ခဲအိုးဂိဂ်ဳခု ) ကိုတည္ေထာင္
1947 ခုႏွစ္ Mr.Matsunaga Yasuzaemon (1875-1971) မွလႉဒါန္းေသာ တိုးဟိုစမ္းခိေရာပရဟိတ
ေလ့က်င့္ေရးစခန္း၏ေၿမေနရာႏွင့္ အေဆာက္အဦးကိုခဲအိုးဂိဂ်ဳခု အတြက္လက္ခံၿခင္း
ခဲအိုးဂိဂ်ဳခုတိရစာၦန္ ေဆးကုသေရးအထူးၿပဳေကာလိပ္ကို ရွင္းခိသို ့ေၿပာင္းေရႊ ့
1948 ခုႏွစ္ ခဲအိုးဂိဂ်ဳခု စိုက္ပ်ိဳးေရးအထက္တန္းေက်ာင္းတည္ေထာင္ၿခင္းႏွင့္ဖြင့္လွစ္ၿခင္းအခမ္းအနား
1957 ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအထက္တန္းေက်ာင္းကိုဖြဲ ့စည္းပံုေၿပာင္းလဲ၍ ခဲအိုးဂိဂ်ဳခု ရွင္းခိအထက္တန္း
ေက်ာင္းအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲ
1963 ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ ေက်ာင္းသားဦးေရ 250 ေယာက္သို ့ေရာက္ရွိ
1968 ခုႏွစ္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ (ယခုလက္ရွိေက်ာင္းေဆာင္) ကိုတည္ေဆာက္
1972 ခုႏွစ္ ေက်ာင္း၀တ္စံု လြတ္လပ္စြာ၀တ္ဆင္ခြင့္ (ေႏြရာသီ၀တ္စံု ၊ ေနာက္ႏွစ္တြင္ေဆာင္းရာသီ၀တ္စံု)
1988 ခုႏွစ္ ခဲအိုးရွိခိအဖြဲ ့အစည္း (OB အဖြဲ ့) ကိုဖြဲ ့စည္း
1991 ခုႏွစ္ ဘာသာစကားသင္တန္း(19 ဘာသာ)ကိုဖြင့္လွစ္သင္ၾကား
1996 ခုႏွစ္ ခဲအိုးရွိခိ သစ္ေတာ ၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲ
1998 ခုႏွစ္ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ၿခင္းႏွစ္ 50 ၿပည့္အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ
2008 ခုႏွစ္ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ၿခင္းႏွစ္ 60 ၿပည့္ ၊ ခဲအိုးဂိဂ်ဳခုတည္ေထာင္ၿခင္းႏွစ္ 150 ၿပည့္