タイ語(ภาษาไทย)

สาระสำคัญเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมปลายเคโอชิกิโดยสังเขป

"วัตถุประสงค์ของเคโอ" โดย ยูคิจิ ฟุคุซาวา

เคโอ ไม่ใช่โรงเรียนที่พึงพอใจเพียงแค่การเป็นโรงเรียนแบบที่พบได้ทั่วๆ ไป แต่เราเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทั้งนักเรียนที่ศึกษาในเคโอและเหล่าศิษย์เก่าเป็น "ต้นตำรับของความดีเลิศ" และ "แบบอย่างในด้านความรู้คู่คุณธรรม" ของประเทศญี่ปุ่น หากจะให้กล่าวอย่างชัดเจนก็คือ เรามุ่งหวังที่จะให้นักเรียนและศิษย์เก่าได้มีครอบครัวที่มีความมั่นคง และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้นำความเข้าใจในความหมายของแก่นแท้ในการรักษาความเป็นเอกราชของประเทศ มาปรับใช้กับพฤติกรรมของตนเอง ไม่ใช่แต่เพียงวาจา เพื่อให้กลายเป็น "ผู้นำของทั้งสังคม" อีกด้วย

 ในเดือนตุลาคม ปี 1858 ยูคิจิ ฟุคุซาวา (1835-1901) ได้ก่อตั้งโรงเรียนวิทยาการฮอลันดาขนาดเล็กขึ้นที่เอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) (ภายหลังเปลี่ยนเป็นโรงเรียนวิทยาการอังกฤษ) ซึ่งเขาผู้นี้ต่อมาได้กลายเป็นผู้นาญี่ปุ่นในยุคใหม่ (Modern Japan) หลายๆ ด้าน ทั้งการเป็นนักปรัชญาให้ความกระจ่าง นักการศึกษา และนักสื่อสารมวลชน และได้เขียนหนังสือ "การส่งเสริมการเรียนรู้ (Encouragement of Learning)" และ "สาระสาคัญของทฤษฎีความเป็นอารยะ (An outline of a theory of civilization)" และนี่คือจุดเริ่มต้นของเคโอ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเคโอที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยเอกชนของญี่ปุ่นเป็นแกนกลางสาคัญ "วัตถุประสงค์ของเคโอ" ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นข้อความที่คัดย่อมาจากปาฐกถาที่ยูคิจิ ฟุคุซาวาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งได้แถลงไว้ในเดือนพฤศจิกายน ปี 1896 และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของเคโอไว้ได้อย่างชัดเจน

โรงเรียนมัธยมปลายเคโอชิกิของพวกเราได้ก่อตั้งขึ้นที่เมืองชิกิ จังหวัดไซตามะ ในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งส่วนสาคัญในการสืบทอดธรรมเนียมของเคโอดังกล่าว โรงเรียนมัธยมปลายเคโอชิกิได้พัฒนาขึ้นจากโรงเรียนมัธยมปลายเกษตรศาสตร์เคโอ (ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ย้ายมายังเมืองชิกิหลังจากที่ได้รับการบริจาคที่ดินและอาคารของมูลนิธิสถาบันวิจัยด้านอุตสาหกรรมโทโฮ จากยาซุซาเอะมง มัตสึซากา (1875-1971) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของเคโอในเดือนกันยายน ปี 1947 โดยได้เปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม 1948 โดยใช้พื้นฐานของโรงเรียนเทคนิคสัตวแพทย์และสัตวบาลเคโอ) ต่อมาในเดือนเมษายน ปี 1957 โรงเรียนมัธยมปลายเกษตรศาสตร์เคโอได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนมัธยมปลายสายสามัญ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมปลายเคโอชิกิ ซึ่งกลายเป็นโรงเรียนชายล้วนสายสามัญที่ผู้สาเร็จการศึกษาเกือบทั้งหมดสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเคโอได้โดยให้ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้เขียนแนะนา มาจนถึงปัจจุบัน (จานวนนักเรียนประมาณ 250 คนต่อชั้นปี)

ในปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่อันมีประโยชน์ใช้สอยกว้างขวางถึง 107,345 ตารางเมตร มีอาคารสถานที่ครบครันและมีสภาพแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ อาทิ ป่าสวยงามที่มองเห็นวิวทิวทัศน์ของมุซาชิโนะ การดาเนินการเรียนการสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและมีความเฉพาะทางครอบคลุมถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในมหาวิทยาลัย ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลและความเชื่อมั่นในตัวเองของนักเรียนแต่ละคน และไม่เน้นการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย จากสิ่งเหล่านี้ ทาให้ศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้มีบทบาทในสังคมในด้านต่างๆ และสิ่งเหล่านี้ก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม คณาจารย์ของโรงเรียนมัธยมปลายเคโอชิกิของพวกเราก็มิได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ยังคงปรารถนาจะพัฒนาให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าในทุกๆ วัน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการศึกษาดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้

วัตถุประสงค์ทางการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นการดาเนินการศึกษาสายสามัญในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือเป็นขั้นเตรียมการก่อนการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเคโอ โดยยึดหลักตามเจตนารมณ์ในการให้การศึกษาของยูคิจิ ฟุคุซาวา ดังนั้น ครู อาจารย์ของโรงเรียนแห่งนี้จึงต้องพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาทั้ง 4 ประการต่อไปนี้อยู่ตลอดเวลา

1 ให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนของโรงเรียน
หล่อหลอมให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน และอบรมสั่งสอนให้เป็นเด็กนักเรียนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีศักยภาพ และร่าเริงแจ่มใส
2 การเรียนรู้วิทยาการพื้นฐาน
เพื่อให้สามารถทากิจกรรมด้านต่างๆ ของสังคมในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ จึงให้มีการเรียนรู้วิทยาการพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นขั้นเตรียมการก่อนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเคโอ และให้มีการสร้างความเข้าใจถึงความจาเป็นของวิทยาการและการค้นคว้าวิจัย ควบคู่ไปกับการแนะนาเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยคานึงถึงการแนะนาการเรียนรู้เพื่อรองรับการศึกษาวิชาขั้นพื้นฐานในมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ และส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น
3 การศึกษาที่เพิ่มพูนความสามารถและความเป็นตัวของตัวเอง
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน ในขณะเดียวกันก็ให้การอบรมสั่งสอนที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสามารถและความเป็นตัวของตัวเอง โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของการศึกษาตามจานวนนักเรียนในปัจจุบัน
4 สร้างเสริมให้มีสุขภาพที่ดีอย่างกระตือรือร้น
ไม่เพียงแต่คานึงถึงการจัดการสุขภาพเท่านั้น แต่ให้สร้างเสริมการมีสุขภาพที่ดีอย่างกระตือรือร้นโดยให้นักเรียนแต่ละคนเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง

นอกจากนี้ โรงเรียนยังตั้งอยู่ในทาเลที่สามารถเดินทางมาจากสนามบินนาริตะภายในเวลาประมาณ 90 นาที จากสนามบินฮาเนดะภายในเวลาประมาณ 70 นาที จากโตเกียวภายในเวลาประมาณ 50 นาที และจากเขตอิเคะบุคุโระภายในเวลาประมาณ 30 นาที (เดินทางโดยรถไฟฟ้า) จากความสะดวกในการเดินทางมาเรียนดังกล่าวประกอบกับการเข้าใจถึงการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อย่างลึกซึ้ง จึงทาให้มีนักเรียนเดินทางมาเรียนจากพื้นที่โดยรอบ ทั้งจากในโตเกียวและจังหวัดไซตามะ ไปจนถึงจังหวัดคานากาวาหรือจังหวัดจิบะด้วย นอกจากเรื่องการเรียนแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียนหรือกิจกรรมชมรมกันอย่างกระตือรือร้น รวมไปถึงการรับผิดชอบการจัดงานเทศกาลเก็บเกี่ยว (งานประจาปีของโรงเรียน) ทาให้ได้เรียนรู้คติ "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" ตามที่ยูคิจิ ฟุคุซาวาได้ประกาศไว้ และมีการปลูกฝังการบริหารโดยกรรมการนักเรียน
ดังนั้น จากข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏข้างต้น หากจะต้องยกตัวอย่างเสน่ห์ของโรงเรียนแห่งนี้เป็นรายข้อ ก็น่าจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

เสน่ห์ 10 ประการแห่งโรงเรียนมัธยมปลายชิกิ

 • 1.การเรียนรู้ที่มีความเป็นอิสระและมีความเฉพาะทางสูง
 • 2.การศึกษาแบบกลุ่มย่อย
 • 3.ประเพณีของเคโอ
 • 4.การประสานร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเคโอ
 • 5.กิจกรรมชมรมที่หลากหลาย
 • 6.ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนที่แน่นแฟ้นซึ่งหาได้เฉพาะจากโรงเรียนชายล้วน
 • 7.สายสัมพันธ์กับรุ่นพี่ที่สาเร็จการศึกษาไปแล้ว
 • 8.การบริหารโดยกรรมการนักเรียนที่ทางานอย่างกระตือรือร้น
 • 9.พื้นที่กว้างขวางและธรรมชาติที่สมบูรณ์
 • 10.สภาพแวดล้อมที่สงบและสะดวกต่อการเดินทาง

ความเป็นมา

ปี 1858 ยูคิจิ ฟุคุซาวา ก่อตั้งโรงเรียนวิทยาการฮอลันดา (ภายหลังคือ มหาวิทยาลัยเคโอ)
ปี 1947 รับที่ดินและสถานที่ของสถาบันวิจัยด้านอุตสาหกรรมโทโฮจากการบริจาคของยาซุซาเอะมง มัตสึซากา (1875-1971) เพื่อก่อตั้งโรงเรียนเคโอ
ย้ายโรงเรียนเทคนิคสัตวแพทย์และสัตวบาลเคโอ ไปยังเมืองชิกิ
ปี 1948 ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมปลายเกษตรศาสตร์เคโอ และจัดพิธีเปิดโรงเรียน
ปี 1957 ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปลายเกษตรศาสตร์ และริเริ่มโรงเรียนมัธยมปลายเคโอชิกิ
ปี 1963 ปรับจานวนนักเรียนเป็น 250 คนต่อระดับชั้น
ปี 1968 ก่อสร้างอาคารโรงเรียนหลังใหม่แล้วเสร็จ (อาคารเรียนในปัจจุบัน)
ปี 1972 ยกเลิกเครื่องแบบนักเรียน (เฉพาะเครื่องแบบสาหรับฤดูร้อน ส่วนเครื่องแบบสาหรับฤดูหนาวยกเลิกในปีถัดไป)
ปี 1988 ก่อตั้งสมาคมเคโอชิกิ (สมาคมศิษย์เก่า)
ปี 1991 เปิดสอนวิชาภาษาต่างประเทศนอกหลักสูตร (19 ภาษา)
ปี 1996 พิธีปลูกต้นไม้และป่าของเคโอชิกิ
ปี 1998 พิธีฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้ง
ปี 2008 ครบรอบ 60 ปีของการก่อตั้ง และครบรอบ 150 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเคโอ