ペルシャ語(فارسى)

معرفی مدرسه مجتمع آموزشی ک ای اُ دبیرستان شیکی

(اهداف مجتمع آموزشی ک ای اُ(فوکوزاوا یوکیچی

مجتمع آموزشی ک ای اُ،با روشهای سایرمدارس عادی راضی نیست.دانش آموزان و پرسنل مجتمع آموزشی ک ای اُ هدف دارند که سرچشمه ظرافت والگوی اخلاق وتقوای ژاپنی باشند.اگراین را بطورواضح بیان نماییم به این عبارت می باشد که دانش آموزان وپرسنل مجتمع آموزشی ک ای اُ، ثبات دادن به خانواده ،مفید برای جامعه،ودرزمینه خودکفایی کشور کوشش می نمایند.نه تنها این گفتار را بیان می نمایند بلکه به طورعملی مورد اجرا قرار می گذارد.و در تمامی ابعاد جامعه، پایه گذاری را دنبال می نماید.

   

فوکوزاوا یوکیچی نائشر کتاب دعوت به دانش و کلیات مطالب تمدن در تاریخ 10 برج 1858می باشد.وی در ابعاد گوناگون ازقبیل متفکرروشنگر،معلم،خبرنگارچهره شاخص وپرچمم دارعصرجدید ژاپن است.درتاریخ(1835تا 1901) در اٍدو(توکیوکنونی) آموزشگاه هلندی کوچکی تاسسیس کرد و این آموزشگاه بعد به آموزشگاه انگلیسی تبدیل گردیید.دردانشگاهای خصوصی ژاپن قدیمیترین دانشگاه، مجتمع آموزشی ک ای اُ است که دارای تاریخ طولانی می باشد.که آغاز بنیاد مجتمع آموزشی ک ای اُ شده است.همینطورکه در قسمت فوق ذکرشده تاسیس کننده این مجتمع در تاریخ 1896 برج 11 درسخنرانی خود هدف مجتمع آموزشی ک ای اُ بطور صریح چنین بیان کرده و همه با آن آشنا هستند.

برای ادامه رسوم مجتمع آموزشی ک ای اُ، قسمتی از آن مسولییت را مجتمع آموزشی ک ای اُ دبیرستان شیکی که در استان سایتاما شهر شیکی است برعهده دارد. و پیش ازآن دبیرستان مجتمع آموزشی ک ای اُ کشاورزی بود.درتاریخ برج 9 ساله 1947 پرسنل مجتمع آموزشی ک ای اُ (فارغ التحصیله) به نام ماتسوای درتاریخ (1875 تا 1971) ازبنیاد تحقیقات توهو این ساختمان وزمین را به مجتمع آموزشی ک ای اُ هدیه داد.درسال آینده برج 5 ساله 1948 دانشکده دام پروری و دام پزشکی مجتمع آموزشی ک ای اُ به شهر شکی منتقل شد وتاسیس گردیده شد. سپس درتاریخ برج 4 سال 1957 دبیرستان مجتمع آموزشی ک ای اُ کشاورزی به دبیرستان معمولی تبدیل گردیده وهمان زمان به نام مجتمع آموزشی ک ای اُ دبیرستان شیکی نام گذاری شده است.با توصییه رئیس مدرسه اکثریت دانش آموزان وارد دانشگاه مجتمع آموزشی ک ای اُ شده اند وتا امروز به عنوان مدرسه تمام وقت پسرانه فعالیت را ادامه داده است.(هر کلاس تقریباّ 250 نفر)

اکنون این مدرسه با وسعت 107.345 متر مربع که زمین پهن ودارای امکانات فراوان ،جنگل زیبائی که با یاد موساشینو است از نعمت وطراوت سرشار می باشد در اتمسفر عالی احترام به فردفرد دانش آموزان صورت می گیرد.آموزش به صورت تخصصی وخلاقیاتی دروس دانشگاه است و به آزمون وردی دانشگاه قائل نمی باشد. فارغ التحصیلان این مدرسه در اجتماع فعالیتهای بسیاری دارند.ودر داخل کشور ارزش بالای را دریافت نموده است.پرسنل مجتمع آموزشی ک ای اُ دبیرستان شیکی نقاط زیر را هدف آموزش وپرورش خود قرارداده اند. وروزبه روز به جلو حرکت می کنند.

هدف آموزش وپرورش مدرسه

هدف آموزش وپرورش مدرسه پاپند به طرز تفکر بنیانگذار مدرسه فوکوزاوا یوکیچی است. برای ورود به دانشگاه مجتمع آموزشی ک ای اُ گام اول یعنی ورود به دبیرستان معمولی می باشد. بنابراین پرستل مدرسه 4 مورد را هدف آموزش وپرورش خود قرارداده و کوشش می کنند.

افتخارکردن بردانش آموز بودن در این مدرسه. .1
آموزش و پرورش محترم شمردن خود شخص،فعال بودن ،وقارت ،روشنگری را مد نظر دارد.
کسب اساس و پایه دانش .2
برای فعالیت در زمینه های گوناگون اجتماعی و ورود به دانشگاه ،مطلع کردن دانش آموزان برای کسب دوره ای مقداماتی .آموزش در جهت تدریس داوطلبانه.ارتفاع همه جانبه را مد نظرگرفتن.
ارتقاع توانایی و خلاقیت .3
افزایش نقاط قوی دانش آموزان،آموزش وپرورش ارتباط سالم آموزگار با دانش آموزای برجهت ارتقاع توانایی و خلاقیت.
افزایش در تربیت بدنی .4
نه تنها کنترل سلامت مهم است.بلکه با شرکت در ورزش ،ارتقاع در تربیت بدنی خواهد شد.

مجتمع آموزشی از فرودگاه ناریتا 90 دقیقه ،ازفرودگاه هانه دا 90 دقیقه ،از توکیو 50دقیقه ،ازاکیبوکوراّ 30 دقیقه (با قطار) فاصله دارد.راحتی در رفت وآمد،علاقه شدید در زمینه آموزش وپرورش باعث شده که ازشهرتوکیو،استان سایتما،استان کاناگاوا،استان چیبا ،ازتمام نقاط دور هم وارد مدرسه شوند. اکثریت دانش آموزان ،برای تحصیل،فعالیت درانجمن دانش آموزان ،فعالیت باشگاهی، مراسم برداشت(فستیوال مزرعه) شرکت می کنند.وشعار فوکوزاوا یوکیچی که می گوئید استقلال واحترام به خود را پایه زندگی کرده است. با نظرگرفتن درموارد ذکرشده،بطورخلاصه محبوبیت مدرسه را به شرح زیر بیان می کند.

محبوبیت مدرسه شیکی10

 • آزادی،کلاسهای تخصصی در سطح بالا .1
 • آموزش با تعداد کم برای دانش آموزان .2
 • رسوم مجتمع آموزشی ک ای اُن .3
 • همکاری با مجتمع آموزشی ک ای اُن .4
 • فعالیتهای باشگاهی در زمینه های مختلفن .5
 • صمیمت دانش آموزای ازآنجائیکه مدرسه پسرانه است.ن .6
 • ارتباط داشتن با فارغ التحصیلانن .7
 • خود مختاری دانش آموزان فعالن .8
 • زمین وسیع ،طبیعت فراوانن .9
 • محیط آرام ،ارتباط آسانن .10

تاریخ

  
تاسیس آموزشگاه هلندی (تبدیل به آموزشگاه انگلیسی) توسط فوکوزاوا یوکیچی سال 1858
پذیرفتن هدیه ماتسوای درتاریخ (1875 تا 1971) ازبنیاد تحقیقات توهو این ساختمان وزمین را به مجتمع آموزشی ک ای اُ سال 1947
دانشکده دام پروری و دام پزشکی مجتمع آموزشی ک ای اُ به شهر شکی منتقل شد
افتتاحیه دبیرستان مجتمع آموزشی ک ای اُ کشاورزی سال 1948
دبیرستان مجتمع آموزشی ک ای اُ کشاورزی به دبیرستان معمولی تبدیل گردیده سال 1957
ظرفیت هر کلاس 250 نفر سال 1963
تاسیس مدرسه جدید (مدرسه کنونی سال 1968
(آزادی در لباس (لباس تابستانی،لباس زمستانی سال 1972
(تاسیس انجمن شیکی ک ای اُ(انجمن سال 1988
(گشایش کلاسهای زبان خارجی(19 زبان سال 1991
فستیوال درختکاری در جنگل شیکی ک ای اُ سال 1996
جشنواره مراسم پنجاهمین سالگرد افتتاحیه سال 1998
شستمین سالگرد افتتاحیه،صد وپنجاهمین سالگرد تاسیس مجتمع آموزشی ک ای اُ سال2008